jQuery 参考手册 - 效果

jQuery 效果函数

Hide / Show 描述
show() 显示被选的元素
hide() 隐藏被选的元素
toggle() 对被选元素进行隐藏和显示的切换
   
Slide  
slideDown() 通过调整高度来滑动显示被选元素
slideUp() 通过调整高度来滑动隐藏被选元素
slideToggle() 对被选元素进行滑动隐藏和滑动显示的切换
   
Fade in / out  
fadeIn() 淡入被选元素至完全不透明
fadeOut() 淡出被选元素至完全不透明
fadeTo() 把被选元素减弱至给定的不透明度
   
Animation  
animate() 对被选元素应用“自定义”的动画
stop() 停止在被选元素上运行动画
   
Queue  
clearQueue() 对被选元素移除所有排队的函数(仍未运行的)
delay() 对被选元素的所有排队函数(仍未运行)设置延迟
dequeue() 运行被选元素的下一个排队函数
queue() 显示被选元素的排队函数

参阅

教程:jQuery 元素选择器语法